Masz pytania?
Skontaktuj się:
22 815-37-80

Polska Grupa Energetyczna

Wdrożenie systemu SAP BusinessObjects Financial Consolidation oraz SAP BusinessObject Intelligence Platform w GK PGE, wspierajacego konsolidację sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz umożliwiajacego pozyskiwanie i analizę informacji zarządczej na potrzeby zarządu i kluczowego kierownictwa.

 

Oczekiwane korzyści z wdrożenia systemu:

  • zapewnienie Zarządowi i kluczowemu kierownictwu PGE aktualnych i kompletnych informacji o wynikach Grupy Kapitałowej PGE oraz poszczególnych segmentów GK PGE,
  • zapewnienie Zarządowi i kluczowemu kierownictwu CKO aktualnych i kompletnych informacji o wynikach koncernu oraz segmentu GK PGE,
  • wypracowanie jednolitej, spójnej platformy dla danych konsolidowanych na potrzeby sprawozdawczości finansowej i zarządczej (jedno źródło danych),
  • automatyzacja, usprawnienie i uproszczenie procesu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i zarządczych (m.in. w zakresie: pozyskiwania danych, weryfikacji, przeprowadzania korekt konsolidacyjnych, przygotowania raportów, zestawień i not, itp.),
  • przyspieszenie procesu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i zarządczych (skrócenie czasu uzgadniania danych, przeprowadzania korekt konsolidacyjnych oraz sporządzania raportów i not dodatkowych),
  • automatyzacja, usprawnienie i uproszczenie procesu sporządzania sprawozdań łącznych koncernów GK PGE.
Kariera   |   Kontakt   |
Projekt: