Masz pytania?
Skontaktuj się:
22 815-37-80

Utworzenie Centrum B+R do prac nad nową aplikacją informatyczną smartKONSOLIDACJA

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 4.5: Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, podziałanie: 4.5.2: Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz zweryfikowanie ich wyników w praktyce poprzez budowę aplikacji smartKONSOLIDACJA - systemu informatycznego, który będzie wykorzystywany do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze planowania, analizy, raportowania oraz konsolidacji finansowej dla dowolnych przedsiębiorstw i grup kapitałowych, w tym dla grup raportujących na giełdach papierów wartościowych.

Wyniki tych badań zostaną wykorzystane do budowy rozwiązania komercyjnego, jego sprzedaży u klientów w postaci aplikacji informatycznej smartKONSOLIDACJA.

Okres realizacji projektu: 01.10.2009 r. - 30.11.2011 r.

Łączne planowane wydatki na realizację projektu: 11 737 288,40 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 11 288 391,74 PLN

Wysokość dofinansowania: 7 751 467,16 PLN

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

                                        

Kariera   |   Kontakt   |
Projekt: